0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
03.01.2017 Zmiany od 1 stycznia 2017 w prawie pracy W dniu 30 grudnia 2016 r. została ogłoszona ustawa w Dz.U.Poz. 2255, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  Poniżej najważniejsze zmiany wynikające z w/w ustawy: 1. Do tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania zobowiązani są pracodawcy zatrudniający, co najmniej 50 pracowników. Przed 1 stycznia 2017 obowiązek ten mieli pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników.  Obecnie pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie, (czyli wedle własnego uznania) ustalać bądź nie regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Jednocześnie informujemy, że w spółkach z grupy kapitałowej Pelion regulamin pracy oraz wynagradzania tworzony jest dla wszystkich spółek z grupy. 2. Do tworzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będzie mógł fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przed 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten mieli pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 3. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracyw ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 4. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni kolejnej umowy o pracę, świadectwo pracy należy wydać wyłącznie na wniosek pracownika. Obowiązujący do 31.12.2016 r. wymóg, nakazywał wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy mimo trwania zatrudniania u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy. 5. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Dotychczas odwołanie do sądu pracy można było składać w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy. 6. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Dotychczas z takim żądaniem pracownik mógł wystąpić do sądu w ciągu 14 dni. 7. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy. Dotychczas termin ten wynosił 14 dni. 8. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana ta reguluje formę umowy o współodpowiedzialności materialnej, przyjmując, że nie jak dotychczas, powinna ona być zawarta w postaci pisemnej, ale wprost nakazuje pod rygorem nieważności zachowanie formy pisemnej.   Poniżej przypominany zmiany, które weszły od dnia 1 stycznia 2017r., o których informowaliśmy we wcześniejszych alertach kadrowych. Do najważniejszych z nich należy: 1. W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (w tym wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami) minimalna stawka wynagrodzenia za wykonanie w/w umów wynosi 13 zł brutto za godzinę pracy, a czas pracy w/w osób powinien być ewidencjonowany. Strony umowy powinny określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W związku z powyższym we wzorach umów zleceń obowiązujących od 01.01.2017 r. wprowadzony został zapis następującej treści: Zleceniodawca na bieżąco monitoruje liczbę godzin wykonania umowy przez Zleceniobiorcę i odnotowuje ją zbiorczo wedle swojego wyboru w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na koniec okresu, za który Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie. Ustalona w ten sposób liczba godzin wykonania umowy jest podawana do wiadomości Zleceniobiorcy na każde jego żądanie. Jeśli Zleceniobiorca nie zażąda podania liczby godzin lub po jej podaniu nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, przyjmuje się, że liczba ta została przez niego potwierdzona. Ponadto obowiązek przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz dokumentacji potwierdzającej liczb przepracowanych godzin obciąża zleceniodawcę. Powyższą dokumentację należy przechowywać przez okres 3 lat.   2. W przypadku umów o pracę stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2017 r. wynosi 2000 zł brutto.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.